Wapenaanbod.nl

Algemene voorwaarden wapenaanbod.nl

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wapenaanbod raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten (een "gebruiker") aan, deze voorwaarden vooraf te lezen. Wapenaanbod kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Bescherming van uw privacy

Om misbruikt van uw gegevens te voorkomen zijn deze niet zichtbaar of opvraagbaar in het publieke deel. U kunt, als u dat wenst, wel uw eigen telefoonnummer bij een advertentie vermelden. Om privacy redenen en ter voorkoming van spam en andere ongewenste e-mail zal het verzenden van een bericht naar een adverteerder altijd via ons beveiligde systeem naar het e-mailadres van de adverteerder worden gedaan. Op deze website zullen geen e-mailadressen worden getoond of worden vrijgegeven. Wij kunnen u garanderen dat Wapenadvertenties.nl geen e-mail adres voor commerciële doeleinden aan derden zal geven, verkopen of ter beschikking zal stellen. Politie en justitie zullen altijd het recht hebben om bij overtreding van de wapen- of andere wetten, gegevens van adverteerders te vorderen. Het plaatsen van uw telefoonnummer is op eigen risico. Op het moment dat u een advertentie plaats zal ook uw IP adres opgeslagen worden in ons systeem, dit is om misbruik van het systeem tegen te gaan.

2. Niet toegestaan gebruik van de website

De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze voorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een Advertentie plaatsen op de website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Wapenaanbod. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Wapenaanbod is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Wapenaanbod daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Wapenaanbod. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Wapenaanbod verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud, klachten omtrent oplichting en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Wapenaanbod kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:

a. Wapenaanbod kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Wapenaanbod of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Wapenaanbod kan een of meerdere Advertenties van de gebruiker verwijderen.

Wapenaanbod kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Wapenaanbod binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

4. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en bedragen op de website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

5. Beperking aansprakelijkheid Wapenaanbod

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Wapenaanbod;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de website;
(iv) wijzigingen in de diensten van Wapenaanbod of wijzigingen in of op de website.

6. Wijzigingen van de diensten en de website

Wapenaanbod kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

7. websites en diensten van derden

De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Wapenaanbod heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.

8. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Wapenaanbod kunt u indienen door middel van het contactformulier.  Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Regels voor het plaatsen van advertenties

9. Wapenaanbod is een advertentieplatform
Wapenaanbod is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
Wapenaanbod is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

10. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website

10.1 Advertenties die door een Adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

10.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.
d. Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen.

Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object in meer dan één Advertentie tegelijk op de website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object te plaatsen.
e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

10.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen.
f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

10.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

Zowel Adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

10.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
b. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
c. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.
d. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Wapenaanbod.

11. Het plaatsen van een Advertentie

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Nieuwe advertentie' op de website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

11.1 Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Wapenaanbod en Adverteerder
a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Kies vervolgens advertentie activeren om de advertentie online te zetten. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Wapenaanbod en de Adverteerder bij Advertenties tot stand. b. Wapenaanbod bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren in ons archief.
11.2 Periode dat een Advertentie op de website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 90 dagen op de website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.
Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Wapenaanbod, en is Wapenaanbod haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

12. Biedingen zijn niet bindend

12.1 Een bod op een product of dienst in een Advertentie is niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.
12.2 Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

12.3 Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

13. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

13.1 Een Adverteerder mag een gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.
13.2 Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.
13.3 Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

14. Wij geven geen garanties

14.1 Adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen. Wapenaanbod geeft daarover geen garantie.
14.2 Wapenaanbod kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door Adverteerders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

15. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Wapenaanbod

15.1 Iedere gebruiker vrijwaart Wapenaanbod voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de website gekochte producten.

15.2 De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Wapenaanbod zijn opgenomen in artikel 5.

16. Wijzigingen

16.1 Wapenaanbod kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

17. Overige bepalingen

Wapenaanbod kan de voorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Wapenaanbod zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van Wapenaanbod gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Wapenaanbod zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de voorwaarden onverlet.

Deze voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Wapenaanbod en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Wapenaanbod en de voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.© wapenaanbod.nl Algemene voorwaarden